06-53253616
logo De Serenade

Over ons | Verkoopvoorwaarden tickets

1) Gekochte tickets van Stichting De Serenade worden niet teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

2) Tickets mogen niet beschadigd zijn. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

3) Afnemers van tickets dienen deze, ook na het betreden van het evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het evenement heeft het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4) Tickets mogen niet worden doorverkocht tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement dit toestaan. Als dit is toegestaan dient Stichting De Serenade bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.

5) Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben gekregen van de organisator van het evenement en van Stichting De Serenade.

6) Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van het ticket is nutteloos. Van misbruik wordt aangifte gedaan.

7) Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt tracht Stichting De Serenade voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, doet Stichting De Serenade haar best u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Zij kan echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

8) Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Stichting De Serenade is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

9) Stichting De Serenade is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de entreegelden bij een eventuele annulering van een evenement door de organisator dan wel de houder van de locatie. Indien en voor zover organisator besluit tot restitutie van entreegelden en organisator Stichting De Serenade daarvoor inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan Stichting De Serenade zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Stichting De Serenade.

10) Stichting De Serenade zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke cliënt heeft betaald voor de door organisator of namens organisator door Stichting De Serenade verleende diensten, zoals reserveringskosten. Stichting De Serenade aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

11) Stichting De Serenade accepteert alleen iDEAL betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

12) De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd.

13) De door Stichting De Serenade opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

14) Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Stichting De Serenade verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

15) U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stichting De Serenade daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

16) Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting De Serenade de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.

17) Stichting De Serenade is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het evenement, voor de organisatie van het evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

18) Stichting De Serenade kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.

19) Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Stichting De Serenade (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Stichting De Serenade niet aansprakelijk.

20) De administratie van Stichting De Serenade geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

21) Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting De Serenade in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting De Serenade gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

22) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting De Serenade kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

23) De koper van een door Stichting De Serenade geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

24) Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Stichting De Serenade geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Stichting De Serenade niet aansprakelijk zijn.

25) De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Stichting De Serenade zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

26) Koper van een door Stichting De Serenade geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Stichting De Serenade rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

27) Diversen Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting De Serenade in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting De Serenade vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Multiculturele accommodatie De Serenade - Oude Dijk 117 - 5298 BC - Liempde - T. 0411 - 63 32 19 - E. info@deserenade.nl