06-53253616
logo De Serenade

Accommodatie | Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Inleidende bepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
1) de stichting: Stichting De Serenade, zijn bestuursleden en de met het (bar)beheer belaste personen;
2) de huurder: de huurder van muticulturele accommodatie De Serenade, zijn leden en zijn gasten;
3) de accommodatie: multiculturele accommodatie De Serenade.

2. De verhuurde ruimten
De accommodatie en de ruimten worden alleen gebruikt overeenkom­stig de bestemming en alleen gedurende de tijden die door de stichting zijn toegewezen.

3. Niet toegestane handelingen huurder
Het is huurder niet toegestaan:
1) het gebouw onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden;
2) zonder toestemming van de stichting entreegelden te heffen;
3) zonder toestemming van de stichting, wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van de accommodatie dan wel zaken hieraan te bevestigen;
4) brandgevaarlijke stoffen en materialen in of om de accommodatie te gebruiken of op te slaan;
5) zonder toestemming van de stichting in of om de accommodatie feesten en partijen te houden.

4. Barvoorziening
1) Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de stichting zelf gebruik te maken van de barvoorziening.
2) Wanneer huurder zelf zorg draagt voor het schenken van drank, houdt hij het verbruik correct bij ten behoeve van de afrekening.
3) De keuken en berging mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de stichting.

5. Schoonhouden accommodatie
Huurder laat het gehuurde netjes en opgeruimd achter. Kosten als gevolg van herstelwerkzaamheden en extra schoonmaakwerkzaamheden die nodig zijn als gevolg van het gebruik of wangedrag, worden bij huurder in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid
1) De stichting is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van of schade aan eigendommen en goederen van huurder en derden.
2) Opslag van materialen van en door huurder gebeurt op eigen risico.
3) Een ieder is aansprakelijk voor de schade die hij toebrengt aan het gebouw, de inventaris en/of eigendommen van derden.

7. Alcohol, roken en verdovende middelen
1) Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan als de bar geopend is, tenzij daarover met de stichting andere afspraken over zijn gemaakt.
2) Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
3) Roken in de accommodatie is niet toegestaan.
4) Het is verboden verdovende middelen (van welke soort dan ook en zoals bedoeld in de Opiumwet) te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of in bezit te hebben.

 8. Installaties, materialen en voorwerpen
1) Gebruik, verplaatsen en wijzigen van de aanwezige installaties, apparatuur en voorzieningen zoals de geluidsinstallatie, de beamer, het projectiescherm, de televisie, het podium, de podiumverlichting, de flexibele gordijnwand en de theatergordijnen, is alleen toegestaan met toestemming van de stichting.
2) Zonder toestemming van de stichting mogen geen voorwerpen en materialen, behorende tot de accommodatie, buiten de accommodatie worden gebruikt of worden gebracht.
3) Het installeren en ophangen van de flexibele gordijnwand en de theatergordijnen wordt uitsluitend door de stichting gedaan.

9. Parkeren
1) Fietsen, bromfietsen e.d. worden op de daartoe aangewezen plaats(en) gestald.
2) De in- en uitgangen van de accommodatie moeten te allen tijde toegankelijk blijven als vluchtweg en voor hulpverleners en leveranciers.

10. Aanwijzingen namens de stichting
Aanwijzingen van de stichting moeten worden opgevolgd.

11. Veiligheid en openbare orde
1) Alle geldende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde moeten worden nageleefd.
2) Er mag geen hinder of overlast worden veroorzaakt voor anderen die zich in de accommodatie bevinden noch voor omwonenden.

12. Restbepaling
1) Met het huren en het betreden van de accommodatie verklaart een ieder zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Wie deze gedragsregels niet opvolgt, kan voor kortere of langere tijd door de stichting de toegang worden ontzegd.
2) In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de stichting.